top of page

'Banana Tree' by Yihan Shao#fashioneditorialCredits


Photography Yihan Shao / @yihan_shao

Makeup Artist Mei from MyStudio

Wardrobe Stylist Yuyao Pan / @pyy9_pan

Model Fransic Xin Shen

Model Alex / @lexi_chik


bottom of page